רישום חברות

מי יכול להתאגד כחברה?

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרתה אינה:

 1. נוגדת החוק
 2. אינה בלתי מוסרית
 3. אינה נוגדת את תקנת הציבור (= השקפה מקובל של החברה כלפי התנהגות מסוימת שאינה מעוגנת בחוק)
 • שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו "בערבון מוגבל", להלן: בע"מ.

כמות נדרשת להקמת חברה:

סעיף 3 לחוק מכיר במיוחד באפשרות להקים חברת יחיד One Man Company. להלן: "חברת אדם אחד", והוא קובע כי "לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד".

כיצד רושמים חברה?

המבקש לרשום חברה יגיש לרשם החברות בקשה ובה ימלא את כלל הפרטים. 

לבקשה יצורפו:

 1. עותק של התקנון
 2. הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.
 3. שם החותם על הטפסים ותעודת זהות.

****כלל המסמכים יאומתו בידי עורך דין.

 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום – אגרת רישום.
 • הרשם ירשום את החברה אם מצא כי קוימו כל הדרישות לפי חוק החברות בקשר לרישום.
 • כמו כן, לכל חברה יינתן מס' רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות.

תקנון חברה:

 • כל חברה חייבת בתקנון מפורט בהתאם לקבוע בחוק.
 • דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.
 • שינוי בתקנון ייעשה בדרכים המקובלות ע"פ החוק.
 • תקנון החברה יכלול את שם החברה, תכליתה, פרטים בדבר הון המניות (סעיפים 33,34 לחוק החברות) ובדבר הגבלת האחריות (סעיף 35 לחוק החברות).
 • חברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה, זכויות וחובות של בעלי המניות, דרכי ניהול או כל נושא אחר הנראה לנכון להסדר.

האם ניתן לשנות את התקנון?

 • כאשר קיים רוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר.
 • התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים ויצוינו בו המניות המוקצות להם וכן פרטי זהותם – זהותם וחתימתם יאומתו ע"י עורך דין.
..
האם ניתן לרשום כל שם שרוצים?

לא תירשם חברה בשם שהוא: שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות. סימן מסחר רשום או שם הדומה לו עד כדי להטעות. בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה. בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

האם רשאית חברה לשנות את שמה?

חברה רשאית באישור הרשם, לשנות את שמה.מטרות החברה

חברה תציין את מטרותיה בתקנונה על ידי קביעה של אחת ממטרות אלה: לעסוק בכל עיסוק חוקי. לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון. לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון.

הון המניות

חברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום לרבות מספר המניות לסוגיהן.


הגבלת האחריות

אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת והדבר יצויין בתקנון. הייתה אחריות בעלי המניות מוגבלת יפורט אופן ההגבלה בתקנון. הרואה עצמו נפגע מהחלטות הרשם רשאי לערער על החלטת הרשם לפני בית המשפט.