צוואות

צוואות

מהי צוואה?

בשמה השני "ירושה ע"פ צוואה" – מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

כמו כן, המסמך יהא בר תוקף אך ורק אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין וללא פגם שלא ניתן לתיקון, (להלן: חוק הירושה, תשכ"ה-1965).

למה לעשות צוואה?

החופש לצוות:

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מכיר בזכות הקניין כזכות יסוד מוגנת. הדין מכיר באמת עובדתית בסיסית כי זמן חיי האדם קצוב, בהתאם ל'עקרון חופש הציווי' אדם יכול להדיר את אשתו וילדיו מרכושו, אדם יכול להעדיף ילד אחד ולהדיר מרכושו ילד אחר, ואף לצוות את כל רכושו למוסד לחתולים עזובים, ובלבד שאותו מוסד הוא גוף משפטי מאוגד כדין הכשר לזכויות וחובות.

רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה ולפעמים אף כותבים צוואה שאינה עומדת ע"פ הוראות הדין, מצב שכזה מהווה פגם העלול לפגוע ברצון המוריש, מצב שבו ייקבע כי העיזבון יחולק ליורשים ע"פ הדין בחוק הירושה.

תנאים בעשיית צוואה:

כל עוד האדם בחיים, יכול הוא לעשות בצוואה כרצונו. לשנותה, להוסיף עליה, לגרוע ממנה, ואף לבטלה לחלוטין. הנוסח האחרון מבחינה כרונולוגיתהוא המחייב (נהוג לרשום בצוואה במפורש כי זו מבטלת את אלו שקדמו לה).

סוגי צוואות:

  1. צוואה בכתב יד

מצד אחד, מהווה מסמך כתוב שבתכונתו הינו קל לעשייה והינו צוואה לכל דבר ועניין. מצד שני, יש העושים אותו כאשר אינם מכירים את הוראות החוק מספיק, דבר היכול להביא לשגיאות רבות שיביאו לפסילתו כצוואה או להסדר שונה אליו התכוון המוריש.

  1. צוואה בעדים

מסמך המכין המוריש ומתווסף לכך חתימתם של שני עדים, ניתנת לה תוקף של צוואה והינה השכיחה ביותר ונעשית בעזרת עו"ד.

  1. צוואה בפני רשות

אמירה בע"פ בפני אדם מהאנשים המנויים בחוק הירושה (להלן: שופט, רשם, נוטריון [נערך פרוטוקול]).

  1. צוואה בעל פה או צוואת שכיב מרע

שכיב מרע: אדם הרואה עצמו כאל מול פני המוות ומצווה בפני שני עדים בעל פה, ובמידה ונותר בחיים, תקף כחודש מרגע תם האיום על חיי המצווה.

  1. הצוואה השכיחה ביותר הינה "צוואה הדדית"

צוואה משותפת שההוראות בה מבוססות על ההוראות של הצוואה המשותפת של בן הזוג השני והן לא היו נקבעות אם לא היו קיימות ההוראות של צוואת בן הזוג השני.

ייחודה של צוואה הדדית הינה, שמדובר במצב בו בן זוג אחד מוריש עם פטירתו את מלוא או את רוב רכושו לבן הזוג השניהוראה הקיימת גם בצוואתו של בן הזוג השני.

הצוואה לא תבוטל על ידי בן זוג אחד ללא ידיעת השני.

אם צד אחד ירצה לבטל את הצוואה = יהיה חייב ע"י הודעה בכתב.

במידה ומי מהצדדים נפטר, המבקש לבטל הצוואה יסתלק מכל רכוש שעתיד לרשת (מאין איפוס).

     העיזבון כבר חולק? – יחזיר את כל העיזבון שקיבל או את שוויו.

האם היורשים יכולים לערוך הסכם חלוקת עיזבון ביניהם?

כן, ורק כאשר לא נעשתה חלוקה קודמת.

היורשים רשאים לערוך הסכם לחלוקה פנימית של נכסי העיזבון ובתנאי להסכמתם המשותפת.

זאת ואף כי חלוקה זו לא תחשב כעסקה המחויבת במס

ובהנחה כי תשלומי האיזון (ההפרש הנותר מהחלוקה) משולמים מתוך כספי העיזבון ולא מחוצה להם.

לדוגמה:

נניח והעיזבון מכיל דירה (בשווי 2 מיליון) וכסף (בסך של 2 מיליון) והיורשים הינם שני אחים, רצוי יהיה להפריד את הנכסים כך שאח אחד יקבל את הכסף והאח השני יקבל את הדירה, ואולם אם ישנו פער בקבלת החלוקה, הפתרון לכך הינו כי האח שקיבל את הנכס הגבוה ביותר יאזן את הפער. כדי שלא ייחשב כעסקה ויחויב במסיש לעשות זאת מתוך כספי העיזבון ולא מכספו האישי שאז יחויב במס. ולצורך כך יערכו האחיםהסכם בין יורשים.

קביעת מוטבים בחברות ביטוח מול צוואה שאושרה כדין:

בחודש ינואר 2016 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון המשנה את ההלכה שנכחה בדיני הירושה והצוואות בכל הקשור למוטבים בפוליסת הביטוח, הקובע באופן ברור כי צוואה גוברת על קביעת מוטבים בפוליסת הביטוח.

צוואה בנחלה

לא ניתן לבצע העברת זכויות בחלק מן הנחלה, אלא ניתן לבצע העברת זכויות בנחלה בשלמות לאדם אחד, וזאת מכיוון שהנחלה משמשת כ"יחידה משקית אחת" לבעל הנחלה ולמשפחתו.

בעלי הנחלות זכאים להוריש את הזכויות בנחלה ליורש אחד או בני זוג שיירשמו כבעלי זכויות. ובצוואה ניתן לקבוע הוראות ביחס לפיצול של מגרש אחד או שניים מהנחלה, וביצוע איזון בין היורשים.

סעיף 114 לחוק הירושה:

קובע כי במקום בו המשק החקלאי הינו יחידה אחת אשר פיצולה יפגע בקיומה כמשק חקלאי, יש להורישה בשלמותה ליורש אחד המסוגל לקיימה.

יש לשים לב, כי ע"פ הסעיף היורש אמור לפצות את אחיו והיורשים האחרים ב"אובדן" חלקם בעיזבון.

טוב לדעת: בן זוגו של המנוח הינו עדיף על פני היורשים האחרים במקרים אלו, כיוון שבתי המשפטים יוצאים מנקודת הנחה שפיצול משק חקלאי ייפגע בקיומו, לכן עדיפה העברה ליורש אחד שבכוחו לשמור עליו.