רישום חברה

הזכות להתאגד בחברה היא זכות חוקתית. כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור.

להתנהלות עסקית במסגרת חברה, יתרונות רבים לרבות יתרונות משפטיים, כלכליים ויתרונות מיסוי. פעמים רבות קיימת כדאיות לעסק פעיל במסגרת עוסק מורשה לשנות את התנהלותו להתנהלות תחת חברה עם מספר ח.פ.. 

הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים (חוק החברות, התשנ"ט-1999). 

המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה באמצעות החזקת מניות, הנקראים בעלי מניות .המניה היא למעשה אגד של זכויות וחובות חוזיות אשר המחזיק בה חב כלפי החברה והחברה חבה כלפיו. 

בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה גם באמצעות מניות, המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה. בדרך כלל מוגבלת אחריותם של בעלי המניות בחברה לחובותיה, והדבר בא לידי ביטוי בהוספת המילים" בע"מ" או "בערבון מוגבל" בסוף שמה, אך ניתן גם להקים חברה שאחריות בעלי המניות לחובותיה היא בלתי מוגבלת.

את הבקשה לרישום החברה ניתן להגיש באופן מקוון והיא מצריכה הכנת תקנון, תצהירים החתומים ע"י בעלי המניות והדירקטורים, ואגרה. זמן הטיפול הוא עד 4 (ארבעה) ימי עסקים. 

משרדינו מייצג מספר רב של לקוחות בתחום דיני החברות, לרבות הקמת חברה, רישום חברה, פירוק חברה וליווי משפטי בכל הנובע מכך.