פירוק חברה מרצון

בקשה לפירוק חברה מרצון מתקבלת בחברות שאין להן פעילות עסקית כלשהי אם בכלל ולפיכך אין כדאיות בהמשך החזקת החברה.

במקרים רבים החברה נאלצת לשלם לרשם החברות את עלות האגרה השנתית , כאשר בפועל החברה לא פעילה, אך בעלי החברה ממשיכים לקבל הודעות בגין תשלום אגרות שנתיות לרשם החברות, וכאשר חוב זה אינו מוסדר קיים אף חשש כי רשם החברות יפעל במסגרת הליכי רשות האכיפה והגביה לביצוע עיקולים- סיטואציה שאפשר להימנע ממנה.

לצורך קבלת החלטה על פירוק מרצון יש לכנס אסיפה של בעלי המניות של החברה. בהודעה לבעלי המניות על מועד האסיפה יש לציין כי מדובר באסיפה שנועדה על מנת לקבל החלטה בדבר פירוק החברה.

על-פי פקודת החברות, תנאי לכך שהפירוק יוגדר כפירוק בידי בעלי המניות, להבדיל מפירוק בידי נושים, הוא שהדירקטורים בחברה יערכו תצהיר כושר פירעון לפני משלוח הזמנות לאסיפה שבה תתקבל החלטת הפירוק.

לתשומתליבכם:לצורך חיסול החברה ומחיקתה מרישום במרשם המנוהל על ידי רשם החברות יש להציג, גם ובנוסף לאמור לעיל, ובהתאם להוראות הרשם, אישורי מס מתאימים, כגון; אישור סגירת תיק מע"מ, סגירת תיק במס הכנסה, תצהיר היעדר פעילות כלכלית ועוד.

יש להיוועץ בעו"ד ורו"ח של החברה בטרם החלטה על פירוק מרצון.

יוסף קדוש משרד עו"ד ונוטריון- בקיא ומבצע הליכים של פירוק חברה מרצון, משרדנו לשירותכם בכל שאלה בעניין.